ALGEMENE VOORWAARDEN

Centrum voor Mindful Leven

gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te Heilig Landstichting, Andreaslaan, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Arnhem onder nr. 55624642.

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  stichting: de stichting Centrum voor Mindful Leven als gebruiker van deze algemene voorwaarden;
  afnemer: de afnemer van diensten van de stichting.
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie gepubliceerd op de website van het Centrum voor Mindful Leven.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de stichting en de afnemer waarop de stichting deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de stichting, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de stichting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de stichting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de stichting worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de stichting zijn verstrekt, heeft de stichting het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 4. Beperking van aansprakelijkheid
De stichting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de stichting is uit gegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt de stichting zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door de stichting dan wel haar docenten verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, logo, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de afnemer en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van de stichting of haar docenten worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van de stichting op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  – na het sluiten van de overeenkomst aan de stichting ter kennis gekomen omstandigheden die de stichting goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  – indien de stichting de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst bedongen heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is de stichting bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van de stichting schadevergoeding te vorderen.
 3. De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
  – aan het einde van een eventueel overeengekomen duur van de opdracht;
  – door ontbinding van de stichting;
  – indien een beroep gedaan wordt op toepassing van de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen);
  – door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de afnemer
  – door ontbinding van de overeenkomst als bedoeld onder artikel 10 ’Niet nakoming’.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de stichting.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal de stichting de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de afnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal de stichting slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 9. Betaling; bedenktijd en annulering

 1. De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
 2. Wanneer de activiteit binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 3. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de activiteit wordt € 25,- administratiekosten aan u in rekening gebracht.
 4. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de activiteit bent u het gehele bedrag verschuldigd.
 5. Annulering dient per mail te geschieden naar de docent en het Centrum voor Mindful Leven (info@centrumvoormindfulleven.nl).
 6. Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen kosten verschuldigd.
 7. Indien de kosten een belemmering vormen om een training/activiteit te volgen, kan contact worden opgenomen met de docent om samen te zoeken naar een passende oplossing.
 8. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een activiteit, behoudt het Centrum voor Mindful Leven zich het recht voor om de activiteit te verplaatsen naar een later tijdstip cq de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

Artikel 10. Niet nakoming

 1. Ingeval de afnemer zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de stichting gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van zijn aanspraak op de overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht van de stichting op volledige schadevergoeding.
 2. Na 14 dagen wordt een eerste ‘betalingsherinnering‘ gestuurd, na weer 14 dagen een ‘aanmaning’ en dan na 10 dagen de derde aanmaning. Indien de afnemer na deze derde aanmaning niet binnen 14 dagen aan zijn verplichting voldoet, maakt de stichting aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buiten gerechtelijke incassokosten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De stichting is jegens de afnemer alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van de stichting. Indien en voor zover er op de stichting enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan 6 maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste 6 maanden voor beëindiging van de overeenkomst.
 2. De afnemer verbindt zich de stichting te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door de stichting van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de zijde van de stichting.

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de stichting geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de stichting niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van bestuurders wordt daaronder begrepen.
 2. De stichting heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de stichting haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de stichting opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de stichting niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien de stichting bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle door de stichting af te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit of ten gevolge van rechtshandelingen waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, behoudens waartoe de Kantonrechter bevoegd is, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

Bestuur Centrum voor Mindful Leven