KLACHTENREGELING

Centrum voor Mindful Leven

Klachtencommissie

1. Samenstelling

De klachtencommissie van het Centrum voor Mindful Leven bestaat uit minimaal drie leden van het bestuur van de Stichting Centrum voor Mindful Leven , die uit hun midden een voorzitter benoemen. Het secretariaat van de klachtencommissie wordt behartigd door het Centrum voor Mindful Leven.

De huidige klachtencommissie van het Centrum voor Mindful Leven bestaat uit de volgende personen: Mw. Ellen Budding (voorzitter), Mw. Monique Hoogakker, en Mw. Wendy Kersemaekers. Indien zij dit wenst kan de commissie zich laten bijstaan door externe deskundigen. Wijzigingen in de samenstelling van de klachtencommissie van het Centrum voor Mindful Leven worden gepubliceerd op de website van het Centrum voor Mindful Leven .

2. Bereikbaarheid

De commissie is bereikbaar als volgt:
Secretariaat het Centrum voor Mindful Leven t.a.v. de Klachtencommissie

Secretariaat het Centrum voor Mindful Leven t.a.v. de Klachtencommissie

Monique Hoogakker

Willemsweg 149

6531DG Nijmegen

Telefoon: 06-41310921

E-mail: info@centrumvoormindfulleven.nl

3. Procedure bij klachten

3.1 Bevestiging
De ontvangst van een eventuele klacht wordt door de commissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) aan de cliënt (klager) bevestigd. Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend*. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

3.2 Wederhoor
De klachtencommissie zal aan de bij de klacht betrokken docent of medewerker (aangeklaagde) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen.

3.3 Toelichting
De commissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Op verzoek van de klager, de aangeklaagde of de commissie kunnen partijen samen dan wel apart van elkaar worden gehoord. Indien de partijen samen gehoord worden dienen beide partijen daartoe toestemming te geven. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan door een raadvrouw of –man. Zij dienen hierop door de klachtencommissie gewezen te worden bij de schriftelijke uitnodiging voor de hoorzitting.

3.4 Oplossing
De commissie streeft er in eerste instantie naar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen vrede mee hebben.

3.5 Externe deskundigen
De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

3.6 Geheimhouding
De commissie en eventuele externe deskundige zijn tot geheimhouding verplicht.

3.7 Afhandeling
Een klacht wordt binnen zes weken (30 werkdagen) door de commissie afgehandeld, in die zin dat de commissie een uitspraak doet waarbij zij een van de onder punt 4 genoemde maatregelen neemt. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen de vastgestelde termijn van 30 werkdagen op te hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt een indicatie gegeven wanneer verwacht wordt dat uitsluitsel kan worden gegeven.

4. Mogelijke maatregelen klachtencommissie

De commissie heeft beschikking over de volgende maatregelen:
a. Verklaring van oplossing De commissie kan een klacht opgelost verklaren.
b. Ongegrond verklaring De commissie kan een klacht ongegrond verklaren.
c. Advies De commissie kan de partijen een vrijblijvend advies geven.
d. Bemiddeling De commissie kan de klager en de docent of medewerker verzoeken om een bemiddelingstraject te starten hetzij begeleid door de commissie zelf, hetzij begeleid door een door de commissie aan te wijzen onderhandelaar.
e. Bindend advies De commissie kan de docent of medewerker een bindend advies geven.
f. Berisping De commissie kan de docent of medewerker berispen.
g. Tijdelijke schorsing De commissie kan de werkzaamheden van de docent of medewerker tijdelijk opschorten.
h. Definitieve schorsing De commissie kan de werkzaamheden van de docent of medewerker van het Centrum voor Mindful Leven definitief beëindigen.
De commissie zal altijd een van deze maatregelen nemen als reactie op een klacht.

5. Mogelijkheid tot beroep

Als degene die bezwaar heeft aangetekend het niet eens is met de beslissing, die is genomen op het bezwaarschrift, kan hij/zij binnen vier weken (20 werkdagen) bij een erkend mediator, Mw. J.H. van Bakelen, wonende te Nijmegen, in beroep gaan tegen de beslissing.

Het beroep wordt schriftelijk ingediend. Mevrouw J.H. van Bakelen is onafhankelijk van het Centrum voor Mindful Leven en bezit kennis betreffende het werkterrein van het Centrum voor Mindful Leven.

Het beroepschrift is ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep. Het beroepschrift dient vergezeld te gaan van het oorspronkelijke bezwaar met alle bijlagen en de bestreden beslissing. Waar nodig vraagt de mediator informatie bij de klachtencommissie.

Het beroep wordt in behandeling genomen nadat de genoemde stukken zijn ontvangen. De mediator stuurt één exemplaar van het beroepschrift aan de voorzitter van de klachtencommissie met het verzoek om een reactie of verweerschrift.

De mediator stuurt de indiener van het beroep binnen 14 dagen na ontvangst van het beroepschrift een ontvangstbevestiging. De mediator kan besluiten een beroepschrift schriftelijk af te handelen. De indiener van het beroepschrift wordt tenminste 14 dagen van tevoren in kennis gesteld van de behandeling van zijn beroepschrift en uitgenodigd om het beroepschrift mondeling toe te lichten. De voorzitter van de klachtencommissie zal worden uitgenodigd om een vertegenwoordiger van de klachtencommissie het overleg te laten bijwonen.

De mediator kan een inhoudsdeskundige uitnodigen om aanwezig te zijn ter vergadering, dan wel verzoeken vooraf schriftelijk zijn/haar mening te geven over het beroepschrift.

De indiener van het beroep en de klachtencommissie kunnen zich laten bijstaan. De partijen worden in elkaars aanwezigheid gehoord.

De mediator is verplicht tot geheimhouding van al datgene dat zij bij de uitoefening van haar taak te weten is gekomen. De mediator is bevoegd om uitspraken te doen, waarin zij een oordeel geeft over de juistheid en de billijkheid van de wijze, waarop de inhoudelijke en procedurele regels zijn toegepast door de klachtencommissie. De uitspraak van de mediator is bindend voor de partijen en wordt schriftelijk en met redenen omkleed meegedeeld aan de partijen. Eventuele consequenties voortvloeiend uit de uitspraak worden door het bestuur van Stichting Centrum voor Mindful Leven snel afgehandeld.

6. Verslag

De voorzitter brengt jaarlijks t.b.v. het jaarverslag van de Stichting Centrum voor Mindful Leven, in geanonimiseerde vorm, schriftelijk verslag uit van de werkzaamheden van de klachtencommissie.

Alle stukken met betrekking tot een klacht en de behandeling daarvan in een dossier worden maximaal twee jaar bewaard nadat de klacht is afgerond, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om deze stukken langer te bewaren.

* De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of de commissieleden. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.