KWALITEITSCRITERIA

Centrum voor Mindful Leven

Kwaliteit in het aanbod is voor het Centrum voor Mindful Leven kernwaarde.

De zorg hiervoor uit zich in de gedegen en getoetste opleiding en ervaring van docenten en trainers, kleine groepen met aandachtig contact tussen docent en cursist en programmacriteria die blijvend bekeken worden. Zo zijn:
Cursussen en trainingen evidence-based (wetenschappelijk onderbouwd) of experience-based (gebaseerd op ervaring). Voor de experience-based cursussen geldt dat wordt aangesloten bij de vraag die leeft bij het publiek. De volgende toetsingscriteria worden gebruikt bij de selectie van te geven cursussen en workshops:

a. Gericht op de methode die wordt gehanteerd
  • Gefundeerd op een verantwoorde methodiek, d.w.z. een methodiek waarin men zich via een maatschappelijk erkende scholing kan verdiepen.
  • Ervaringsgericht met oog voor de cognitie, d.w.z. gericht op het verdiepen van ervaring, maar met aandacht voor de theorievorming achter de methodiek. In de cursus wordt aandacht besteed aan het reflecteren op de opgedane ervaring.
  • Methodisch kan gekozen worden voor een aanbod vanuit een specifieke levensbeschouwelijke traditie. Voorwaarde is een open houding ten opzichte van andere tradities.
  • Een kritische houding wordt gestimuleerd, m.a.w. onderzoek jezelf, je medemens en de wereld, wees alert.
b. Gericht op de innerlijke groei van de deelnemers
  • Er is aandacht voor heel-de-mens, m.a.w. er is aandacht voor het lichamelijke, het mentale, het emotionele en het spirituele proces.
  • Het aanbod levert een bijdrage aan bewustwording van wat er hier en nu is en schept daardoor voorwaarden voor innerlijke groei.
c. Gericht op maatschappelijke relevantie
  • Het aanbod is maatschappij gerelateerd, m.a.w. opgedane ervaringen worden in relatie gebracht met de dagelijkse realiteit.
  • Het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen dagelijkse realiteit vanuit eigen bezieling wordt gestimuleerd. De cursist zelf, niet de docent of trainer is verantwoordelijk. Geleerd wordt de consequenties van verkregen inzichten te aanvaarden en te integreren.

Het Han Fortmann Centrum / Centrum voor Mindful Leven is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs.

Han Fortmann Centrum is een CRKBO instelling